KATALOG HARGA GELANG KOKKA 2

KATALOG HARGA GELANG KOKKA 2

Gelang Kokka 238
Koka 238 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 238 Harga Rp. 40.000,- Tanpa Bonus
Koka 238 Harga Rp. 20.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Kokka 239
Koka 239 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 239 Harga Rp. 40.000,- Tanpa Bonus
Koka 239 Harga Rp. 25.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 240
Koka 240 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 240 Harga Rp. 40.000,- Tanpa Bonus
Koka 240 Harga Rp. 30.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 241
Koka 241 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 241 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 241 Harga Rp. 20.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Kokka 242
Koka 242 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 242 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 242 Harga Rp. 20.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 243
Koka 243 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 243 Harga Rp. 40.000,- Tanpa Bonus
Koka 243 Harga Rp. 25.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 235
Koka 244 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 244 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 244 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Kokka 236
Koka 245 Harga Rp. 60.000,- Bonus Cincin
Koka 245 Harga Rp. 45.000,- Tanpa Bonus
Koka 245 Harga Rp. 30.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 237
Koka 246 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 246 Harga Rp. 40.000,- Tanpa Bonus
Koka 246 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 247
Koka 247 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 247 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 247 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Kokka 248
Koka 248 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 248 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 248 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 249
Koka 249 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 249 Harga Rp. 40.000,- Tanpa Bonus
Koka 249 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 247
Koka 250 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 250 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 250 Harga Rp. 20.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Kokka 248
Koka 251 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 251 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 251 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 249
Koka 252 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 252 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 252 Harga Rp. 17.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 253
Koka 253 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 253 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 253 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Kokka 254
Koka 254 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 254 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 254 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 255
Koka 255 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 255 Harga Rp. 45.000,- Tanpa Bonus
Koka 255 Harga Rp. 25.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 256
Koka 256 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 256 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 256 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Kokka 257
Koka 257 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 257 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 257 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 258
Koka 258 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 258 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 258 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 259
Koka 259 Harga Rp. 365.000,- Bonus Cincin
Koka 259 Harga Rp. 350.000,- Tanpa Bonus
Koka 259 Harga Rp. 300.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Kokka 260
Koka 260 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 260 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 260 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 261
Koka 261 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 261 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 261 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 262
Koka 262 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 262 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 262 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Kokka 263
Koka 263 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 263 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 263 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 264
Koka 264 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 264 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 264 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 265 Tulang Hitam Kepala
Koka 265 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 265 Harga Rp. 40.000,- Tanpa Bonus
Koka 265 Harga Rp. 18.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Kokka 266 Robot
Koka 266 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 266 Harga Rp. 45.000,- Tanpa Bonus
Koka 266 Harga Rp. 25.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 267 Kokka dan Giok
Koka 267 Harga Rp. 55.000,- Bonus Cincin
Koka 267 Harga Rp. 45.000,- Tanpa Bonus
Koka 267 Harga Rp. 30.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 268 Marjan Buntut Kecil
Koka 268 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 268 Harga Rp. 40.000,- Tanpa Bonus
Koka 268 Harga Rp. 18.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Kokka 269 Gm Hitam Kepala Catur
Koka 269 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 269 Harga Rp. 45.000,- Tanpa Bonus
Koka 269 Harga Rp. 25.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 270 Plat Bundar Timah
Koka 270 Harga Rp. 55.000,- Bonus Cincin
Koka 270 Harga Rp. 45.000,- Tanpa Bonus
Koka 270 Harga Rp. 30.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 271 kotak hitam
Koka 271 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 271 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 271 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 272 kotak cokelat
Koka 272 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 272 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 272 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 273 Plat Batik
Koka 273 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 273 Harga Rp. 40.000,- Tanpa Bonus
Koka 273 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 274 semi robot
Koka 274 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 274 Harga Rp. 40.000,- Tanpa Bonus
Koka 274 Harga Rp. 20.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 275 Kembang Mini
Koka 275 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 275 Harga Rp. 40.000,- Tanpa Bonus
Koka 275 Harga Rp. 17.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 276 Marjan kombi bulat iris
Koka 276 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 276 Harga Rp. 40.000,- Tanpa Bonus
Koka 276 Harga Rp. 17.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 277
Koka 277 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 277 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 277 Harga Rp. 16.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 278
Koka 278 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 278 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 278 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339
Gelang Kokka 279
Koka 279 Harga Rp. 50.000,- Bonus Cincin
Koka 279 Harga Rp. 35.000,- Tanpa Bonus
Koka 279 Harga Rp. 15.000,- Grosir (1 Lusin)
u/ Harga lebih murah SMS ke 08164537339

a